MATFİZ'in İçeriği

Matfiz'in içeriği hazırlanırken hem matematik hem de fizik konuları, basitlik-zorluk skalasında 5 seviyeye ayrılmıştır. Birinci seviye en basit seviye olup beşinci seviye en zor konuları içermektedir.

Birinci seviye, en basit kavramların tanımlarını, en basit işlem algoritmalarının öğretimini kapsar. Matematikte basit aritmetik işlemler, fizikte maddenin halleri, yoğunluk, özgül ağırlık ve benzeri kavramların tanımları bu seviyenin en belirgin örneklerini oluştururlar.

Matematikte ikinci seviye, modern matematiğin temel kavramlarının tanıtılması, bu kavramların uygulanması ve genel olarak matematiğin ayrı alanlarda incelenmesi ile tanımlanabilir. Fizikte ikinci seviye; fiziğin, mekanik, elektrik, ısı ve optik olarak dört temel alanının genel bir incelemesidir.

Üçüncü seviye, her iki bölümde de detaylandırılmış alanları temsil eder. Örneğin, fizikte elektriğin, elektrik devreleri, elektromanyetik teori gibi detaylı alanlara bölünmesi, matematikte analiz, soyut cebir, vektörel geometri gibi konuların incelenmesi bu seviyede gerçekleşir.

Matematikte vektörel analiz, diferansiyel geometri ve benzeri konular, fizikte mühendislik mekaniği, alanlar teorisi, matematiksel mekanik dördüncü seviye olarak kabul edilen konulardır.

Beşinci seviye, ileri düzeyde ama genel bir matematik-fizik eğitiminin yukarıda sayılan ve sayılmayan konularının üzerinde kalan, genel rölativite teorisi, bükük fonksiyonlar teorisi gibi özel alanları kapsar.

Birinci seviyenin eğitimi, özellikle matematikte, pedagojik bir yaklaşımı gerektirir. Beşinci seviye ise özel kaynak ve yöntemlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, MATFİZ'in içeriğinde birinci ve beşinci seviye yer almamaktadır.
Contents of MATFİZ

While preparing the contents of MATFİZ, both mathematics and physics subjects have been divided into 5 levels according to their simplicity-difficulty. The first level is the simplest level and the fifth level contains the most difficult subjects.

The first level covers the definitions of the simplest concepts, and teaching of the simplest operation algorithms. Simple arithmetic operations in mathematics; and definitions of concepts such as states of matter, density, specific gravity, etc. in physics are the most prominent examples of this level.

The second level in mathematics may be defined as introduction of the basic concepts of modern mathematics, application of these concepts and analysis of mathematics in different areas in general. The second level in physics is an overview of the four main areas of physics: mechanics, electricity, heat and optics.

The third level represents detailed areas for both sections. For example, electricity in physics is divided into detailed fields such as electric circuits and electromagnetic theory; and calculus, abstract algebra and vector geometry in mathematics are elaborated at this level.

Vector calculus, differential geometry and similar subjects in mathematics; engineering mechanics, field theory, mathematical mechanics in physics are the subjects that are considered to be belonging to the fourth level.

The fifth level covers special fields such as general relativity theory and the theory of bent functions, which are above the subjects of an advanced but general mathematics-physics education that may or may not be listed above.

Education of the first level requires a pedagogical approach, particularly in mathematics. The fifth level requires special resources and methods. Therefore, MATFİZ does not include the first and fifth levels.